Saety Day โรงเรียนบ้านคลองแคว อ. พรหมคีรี

ตั้งใจกลการกรุํป

#ตัวพี่ห่วงตัวน้อง

วันนี้ #ตั้งใจกลการ และเหล่าครูฝึก Safety ขับขี่ปลอดภัย มาให้ความรู้น้องๆ โรงเรียนบ้านคลองแคว อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

" ขับขี่อย่างไรให้ปลอดภัย "?? ความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นสิ่งสำคัญ ครูฝึกขับขี่ปลอดภัยมีวิธีปฏิบัติเบื้องต้น เพื่อป้องกันอันตราย ที่มีอยู่ทุกเส้นทาง อย่าลืมนะคะ "สวมใส่หมวกกันน็อคทุกครั้ง มองกระจกหลัง อย่าขับรถเร็วเกินกว่าที่กำหนด และต้องเคารพกฎจราจร "

#กิจกรรมSafetyขับขี่ปลอดภัย #Safety #สังคมหัวแข็ง